föreningens ändamål


Föreningen har till ändamål:

  • att forska i och på olika sätt dokumentera svenska torpedbåtsvapnets samt svenska örlogsfartygs historia samt att verka som stöd och sammanhållande aktör gentemot myndigheter, organisationer etc för de fartyg och föreningar som årsmötet beslutat skall vara anslutna till föreningen.

 

  • att samla personer med anknytning till eller med intresse för svenskt torpedbåtsvapen samt svenska örlogsfartyg för utbyte av erfarenheter, studium av Mtb och andra örlogsfartyg samt deras utnyttjande genom åren.

 

  • att tillvarata och bibehålla Mtb och övriga örlogsfartyg samt materiel till dessa i, så vitt möjligt, fungerande skick.

 

  • att demonstrera och för allmänheten visa upp Mtb och andra örlogsfartyg samt att genom föredrag, filmvisning etc stimulera ett, även utanför föreningen, mera allmänt intresse för örlogsfartygshistoria och därmed bredda allmänhetens kunskaper om marinens verksamhet.

 

  • att på samma sätt som beskrivet ovan, omfatta även andra farkoster som nyttjats i svenska marinen samt andra marinanknutna verksamheter som årsmötet beslutar skall anslutas till föreningen.

 

  • att möjliggöra att kunskapen om och intresset för Gålöbasen samt fartygen, dess motorer och övrig utrustning lever vidare genom att driva en aktiv ungdomsverksamhet.

Föreningen har idag ca 600 betalande medlemmar

Följ oss i sociala medier!