Veteranflottiljen

stadgar


Stadgar gällande från 2017-03-16 för den ideella föreningen Veteranflottiljen som bildades den 9 februari 1987.

§ 1 Organisation

Föreningens namn är: Veteranflottiljen.

Föreningens organisationsnummer är: 815601-0749
 

§ 2 Föreningen har till ändamål:

 • att forska i och på olika sätt dokumentera svenska torpedbåtsvapnets samt svenska örlogsfartygs historia samt att verka som stöd och sammanhållande aktör gentemot myndigheter, organisationer etc för de fartyg och föreningar som årsmötet beslutat skall vara anslutna till föreningen.
   
 • att samla personer med anknytning till eller med intresse för svenskt torpedbåtsvapen samt svenska örlogsfartyg för utbyte av erfarenheter, studium av Mtb och andra örlogsfartyg samt deras utnyttjande genom åren.
 • att tillvarata och bibehålla Mtb och övriga örlogsfartyg samt materiel till dessa i, så vitt möjligt, fungerande skick.
  ​​​​​​​
 • att demonstrera och för allmänheten visa upp Mtb och andra örlogsfartyg samt att genom föredrag, filmvisning etc stimulera ett, även utanför föreningen, mera allmänt intresse för örlogsfartygshistoria och därmed bredda allmänhetens kunskaper om marinens verksamhet.
  ​​​​​​​
 • att på samma sätt som beskrivet ovan, omfatta även andra farkoster som nyttjats i svenska marinen samt andra marinanknutna verksamheter som årsmötet beslutar skall anslutas till föreningen.
   
 • att möjliggöra att kunskapen om och intresset för Gålöbasen samt fartygen, dess motorer och övrig utrustning lever vidare genom att driva en aktiv ungdomsverksamhet.
   

§ 3 Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningen räknar verksamhetsår och räkenskapsår efter kalenderår.
 

§ 4 Beslutande organ

Årsmötet, som under verksamhetsåret företräds av styrelsen. För granskning av styrelsens förvaltning samt föreningens räkenskaper skall finnas revisorer.
 

§ 5 Antagande av medlem

Till medlem må antas envar som på grund av sitt intresse önskar stödja föreningen och dess syften. Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen utser. Medlemskap erhålls efter inbetalning av inträdes- och årsavgift samt styrelsens eller den av styrelsen utseddes bifall.
 

§ 6 Hedersmedlem och Hederstecken

Hedersmedlem

Antagande av hedersmedlem beslutas av årsmötet. Hedersmedlem betalar ej årsavgift.

Hederstecken

Veteranflottiljens hederstecken kan tilldelas den som gjort eller gör föreningen stora tjänster eller som föreningen av särskilt vägande skäl vill hedra.

Hederstecknet utdelas efter beslut av styrelsen på förslag av hederstecknets nämnd.

Hederstecknets nämnd består av föreningens ordförande, tillika sammankallande i nämnden, och tre på årsmötet valda ledamöter. Max en per fartyg som ingår i föreningen.

Nämnden har att till styrelsen yttra sig över förslag framlagda av exempelvis styrelsen, enskilt fartyg eller minst tre medlemmar. Hederstecknets nämnd äger även att själv föreslå styrelsens ledamöter till föreningens hederstecken. Hederstecknets nämnd skall inte föreslå person som ingår i Hederstecknets nämnd till föreningens hederstecken. Hederstecknets nämnd skall sammanträda minst 1 (en) gång per år.
 

§ 7 Medlemskap

Medlem skall inom en månad efter anmodan betala den av årsmötet beslutade årsavgiften.

Vid försenad inbetalning (efter påminnelse) tillkommer av årsmötet beslutad påminnelseavgift.

Röstberättigad är den medlem som till föreningen har betalt alla förfallna avgifter samt även den medlem som enligt stadgarna eller av styrelsen erhållit befrielse från att, helt eller delvis, betala årsavgiften.
 

§ 8 Medlems utträde efter eget beslut

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligt till styrelsen.

Medlemskap upphör för medlem som ej inom en månad efter påminnelse betalt årsavgift, beslutad påminnelseavgift och/eller skuld.

Medlemskap upphör också om två efter varandra postade försändelser till medlemmens senaste kända adress kommer i retur till föreningen.

Erlagda avgifter återbetalas ej.
 

§ 9 Medlems utträde efter föreningens beslut

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen, att dess anseende äventyras, som motverkar föreningens syfte, som skadar föreningens intressen eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade eller beslutade på medlemsmöte, kan på styrelsens förslag av årsmötet eller av extra inkallat medlemsmöte uteslutas.

För att sådant beslut skall vara giltigt fordras minst 3/4 majoritet bland de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Till möte som skall besluta om uteslutning skall i kallelsen anges att uteslutningsärende kommer att behandlas.

Till medlem som föreslagits att uteslutas skall förutom kallelse även få skriftlig motivering av skälet till den föreslagna uteslutningen.

Uteslutning får ej ske förrän medlemmen beretts tillfälle att, inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), ge sitt skriftliga yttrande i ärendet.

Erlagda avgifter återbetalas ej.
 

§ 10 Val av styrelse.

Styrelsen består av ordförande och tio ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Vid jämna kalenderår väljs ordförande, fem ledamöter och en suppleant för en period om två år.

Vid udda kalenderår väljs fem ledamöter och en suppleant för en period om två år.

Vid eventuellt fyllnadsval väljs den nya ledamoten för återstående mandattid enligt ursprungsvalet av ledamoten.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, förste och andre sekreterare, kassör, och fyra ledamöter samt utser firmatecknare.
 

§ 11 Styrelsens uppgift.

Styrelsen leder föreningens verksamhet enligt stadgar och årsmötesbeslut. Styrelsen äger rätt, att vid särskilda skäl, medgiva medlem befrielse från att betala, helt eller delvis, årsavgiften eller annan skuld till föreningen.

Styrelsen skall:

 1. verkställa av årsmötet fattade beslut.

 2. sköta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra reviderbara räkenskaper över dessa.

 3. i god tid överlämna räkenskaperna till revisorerna för revidering inför årsmötet.

 4. utse föreningens funktionärer samt fastställa instruktioner för dessa.

 5. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa instruktioner för dem.

 6. till årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning samt förslag till budget.

 7. besluta om inval och föreslå eventuell uteslutning av medlem.

 8. verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens stadgar och allmänna målsättning.
   

§ 12 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder snarast efter årsmötet samt när ordföranden finner det lämpligt eller då minst två styrelseledamöter begär det.

Kallelse med föredragningslista skickas ut till styrelseledamöterna senast 14 dagar före mötet

Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter/suppleanter är närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsröst utom vid val då lottning istället avgör.

Omröstning inom styrelsen. sker öppet

Styrelsens mötesprotokoll justeras av ordförande och en ledamot/suppleant.
 

§ 13 Revisorer

Revisorer skall vara två till antalet samt en suppleant.

Revisorer och suppleanten utses för ett år

Det åligger revisorerna att:

 1. granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper

 2. återlämna granskat material i god tid före årsmötet

 3. avge revisionsrapport till årsmötet.
   

§ 14 Valberedning

Valberedningen skall bestå av en ordförande samt två ledamöter. De utses för ett år.

Det åligger valberedningen att på årsmötet lämna valberedningens förslag på lämpliga kandidater som är beredda att åta sig föreslagna uppdrag.
 

§ 15 Årsmöte och extra medlemsmöte

Varje år senast under mars månad hålls ett ordinarie medlemsmöte kallat årsmöte.

Årsmötet är föreningens beslutande organ.

Extra medlemsmöte hålls då minst fyra av styrelsens ordinarie ledamöter är ense därom eller om minst tio procent av föreningens medlemmar begärt det.

Styrelsen skall skriftligt kalla alla röstberättigade medlemmar till årsmöte eller extra medlemsmöte minst 14 dagar före mötet. Kallelsen skall innehålla mötets föredragningslista.

Förhandlingarna leds av vid mötet vald ordförande och sekreterare.

Vid extra medlemsmöte skall motivet till mötet framgå av kallelsen.
 

§ 16 Årsmötet skall behandla följande ärenden:

 1. Upprättande av röstlängd

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret.

 7. Fråga om balansräkningens fastställande samt disposition av vinstmedel.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

 9. Beslut om årsavgift, inträdesavgift, påminnelseavgift för innevarande år samt budget för nästkommande år.

 10. Val av ordförande när mandatperioden utgår

 11. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter vars mandatperiod utgår

 12. Val av revisorer och en suppleant

 13. Val av valberedning

 14. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller motioner från medlemmar

Ärenden som ej varit uppe på föredragningslistan får ej tas upp på årsmötet för beslut.

Motion från medlem får tas upp till beslut om den skriftligen inkommit till styrelsen senast tio dagar före årsmötet. Styrelsen skall ge sitt förslag hur årsmötet skall besluta i motionsfrågan.
 

§ 17 Extra medlemsmöte behandlar

På extra medlemsmöte får endast ärenden tas upp för beslut som varit upptaget i kallelsen till medlemsmötet.
 

§ 18 Beslut mm

Årsmöte eller extra medlemsmöte hålls på plats som styrelsen bestämmer

Vid mötet har varje röstberättigad medlem en röst. Varje närvarande medlem kan dessutom genom skriftlig fullmakt av annan röstberättigad medlem ges ytterligare en röst.

Fullmakt skall för att vara giltig, lämnas till mötessekreteraren så snart denne valts.

Vid röstning gäller enkel röstövervikt utom vid stadgeändring och upplösning av föreningen då 2/3 majoritet gäller.

Vid lika röstetal gäller mötesordförandens röst som utslagsröst, utom vid val då lottning avgör. Röstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning äga rum om någon begär det.

Ledamot av styrelsen får inte deltaga i beslut gällande ansvarsfrihet eller val av revisorer.
 

§ 19 Ändring av stadgar.

Beslut om ändring av stadgar är ej giltigt förrän beslut fattats på två av varandra följande möten varav minst ett är årsmöte. Kallelse till det sista mötet får inte ske förrän det första av de två ändringsmötena hållits.
 

§ 20 Utökande av fartyg eller andra verksamheter som stöds av föreningen

För att komma ifråga som ny enhet under Veteranflottiljen – Föreningen Mtb-veteraner skall den nya verksamheten ha:

 1. en sund långsiktig ekonomiskt balanserad verksamhetsplan.

 2. en bas av intresserade så att det är rimligt att verksamhetsplanen kan uppfyllas under överskådlig tid.

 3. bygga på samma grundprinciper avseende verksamheten som gäller för övriga anslutna enheter.

 4. att vara ett komplement till den befintliga verksamheten och inte en konkurrent.

 5. arbeta för att aktiva medlemmar i den nya enheten även blir medlemmar i Veteranflottiljen – föreningen Mtb-veteraner.

En enhet som önskar ansluta skall anmäla detta till styrelsen. Till ansökan bifogas nödvändigt underlag enligt ovan så att styrelsen kan ta ställning och presentera sitt förslag för årsmötet. Årsmötet beslutar om ansökan kan godtas.
​​​​​​​

§ 21 Upplösning av föreningen.

Beslut om upplösning är ej giltigt förrän beslut fattats på två av varandra följande möten varav minst ett är årsmöte. Kallelse till det sista mötet får inte ske förrän det första av de två upplösningsmötena hållits.

Möte som upplöser föreningen beslutar även om disposition av föreningens tillgångar i enlighet med föreningens ändamål.

Följ oss i sociala medier!